نزدیک به ۵۰ سال سابقه

مدیریت قوی و پاسخگو
دارنده گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱
دارنده گواهینامه  CE اروپا
دارنده لوح تقدیر بهترین تولید کننده

مرجع تولیدکنندگان و فروشندگان پرده در ایران
برنـد شنــاخته شـده در ایـران و خـــاورمیانه

حضور در بزرگترین نمایشـگاه بین المـللی صنعت پـــرده ( midix) در چندین سال متمادی
نمـایندگی فروش چندین شرکت خـارجی و بین المللـی از جمله apresan-birtex- birillant