از اینکه این شـرکت را جهـت خــرید انتخــاب کرده اید کمــال تشـکر را داریــم.

با مراجعه به سایت www.garante.ir نسبت به فعال نمودن گارانتی اقدام فرماید.

اموزش گام به گام فعال سازی کارت گارانتی

توضیح بسیار مهم : درصورتیکه از تاریخ خرید به مدت یک ماه نسبت به فعال سازی کارت گارانتی اقدام نفرمائید  گارانتی از اعتبار  ساقط شده و نمی توانید در سامانه جامع گارانتی ثبت نمائید