با مراجعه به سایت www.garante.ir
و کلیک بر روی گزینه (درخواست خدمات) نسبت به ارسال تیکت اقدام فرماید،
تا در اسرع وقت کارشناسـان بخش خدمـات با شـما تمـاس حاصل فرمایند.