زمانی که جنس به دستتان رسید و جنس به هر دلیلی ایراد داشت، شما می توانید آن را مرجوع کنید.
البته لازم است قبلا رویه  های باز گرداندن کالا را مطالعه نموده و سپس با شـماره های شـرکت تمـاس گرفته و توضیحـــات لازم را بفرماید.